entrap.

66 tekstów – auto­rem jest en­trap..

Zde­finiuj przy­jaźń między na­mi... to wte­dy gdy całujesz się ze mną po kątach bez zo­bowiązań, czy może wte­dy gdy możemy o wszys­tkim po­roz­ma­wiać i so­bie ufa­my? Bo Ty chy­ba pre­feru­jesz tą pier­wszą opcję... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 kwietnia 2013, 16:05

To bo­li... Myśl, że masz wielu blis­kich Ci ludzi.. Jed­nak czu­jesz się ta­ka samotna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 marca 2013, 20:09

On... Zacho­wuje się jak dziec­ko, które pop­suło za­bawkę i sta­ra się nie zwra­cać na to uwa­gi, bo nie ma od­wa­gi zgłosić jej do naprawy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 marca 2012, 15:13

"Raz się żyje..."
Po­myślała ko­bieta i zaczęła się puszczać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 kwietnia 2011, 22:24

Mo­je słowa często wyp­rzedzają mo­je uczucia. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 grudnia 2010, 14:05

Cały czas cze­kałeś tyl­ko na to bym wy­powie­działa te dwa słowa. Ale gdy już je usłyszałeś z moich ust stwier­dziłeś, że nie chcesz bym mówiła coś cze­go nie jes­tem pew­na. Więc cze­go ty tak nap­rawdę chcesz.? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 grudnia 2010, 23:49

Dlacze­go każdy nasz po­całunek, na­wet ten naj­bar­dziej na­miętny, na­zywasz tyl­ko 'bu­ziakiem'? To ta­kie infantylne. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 24 października 2010, 15:44

Na­wet przy trum­nie nie poczuła skruchy, gdy sta­rość i śmierć zaglądała jej w oczy. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 lipca 2010, 13:35

Cha­rak­ter człowieka naj­jas­kra­wiej ob­ja­wia swo­je ob­licze wte­dy, gdy nikt nie in­ge­ruje w nasze postępowanie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 24 lipca 2010, 11:15

To, co pry­wat­ny oby­watel ro­bi w swoim pry­wat­nym cza­sie, to je­go pry­wat­na sprawa. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 19 lipca 2010, 21:56

entrap.

entrap.

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność